Bvineniera Raimonda Bretneidera eksperta privtprakse "BVES BIROJS"
, Izbrauc uz objektiem jebkur viet Latvij,
29 39 66 91
buvesbirojs@buvesbirojs.lv


 

 Sertificta
bvineniera
pakalpojumi

  

 
Augstks kategorijas bvinenieris, Mag.TQM,
 Raimonds Bretneiders
piedv sekojous pakalpojumus
juridiskm personm un fiziskm personm:

      BVUZRAUDZBA 
      jebkura veida un apjoma km un bvm
    KU UN BVJU TEHNISK APSEKOANA

   likum noteiktajos gadjumos kas tehnisk stvoka izmaiu konstatcijai
   likum noteiktajos gadjumos pirms kas rekonstrukcijas vai renovcijas darbiem
   likum noteiktajos gadjumos kas energoefektivittes noteikanai
   jebkuros citos gadjumos   


 


 


    NEATKARGA EKSPERTA SLDZIENS

      bvniecbas pasttja un izpildtja konflikta situcijs 
      k pamats prasbas pieteikumam ties 

     
     RESTAURCIJAS DARBU  BVUZRAUDZBA

    RESTAURCIJAS DARBU VADANA  
                                                                                       
    ♦ KONSULTCIJAS
       ar bvniecbu saisttos jautjumos:

   bvdarbu veikanas tehnoloija
   kas tehniskais stvoklis
   projektana
   dzvoku prplnoana
   bvuzmju piedvjuma izvrtana
   bvniecbas likumdoana
   u.c. jautjumi

  
       

         Kontakti: 
                         tlr. 29 39 66 91 - Raimonds

                         e-pasts:  buvesbirojs@buvesbirojs.lv